Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie
Cieszyn Plac Teatralny 1
tel: 33 858 16 52
email: teatr.cieszyn@gmail.com

Kasy biletowe:
tel: 33 857 75 90

Kasa czynna:
9:00 - 13:00
14:00 - 16:00
Bileteo - system rezerwacji i sprzedaży biletów

REGULAMIN

sprzedaży biletów do Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie za pośrednictwem witryny internetowej


I. Słowniczek pojęć:

 • Regulamin - regulamin sprzedaży biletów do teatru za pośrednictwem witryny internetowej wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Operatora Witryny
 • Witryna - strona internetowa www.bilety.teatr.cieszyn.pl
 • Operator Witryny - Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie z siedzibą w Cieszyn (43-400), przy ul. Plac Teatralny 1, NIP 548-100-34-33; REGON 070050928, wpisany do Rejestr Instytucji Kultury, prowadzony przez Burmistrz Miasta Cieszyn.
 • Użytkownik - osoba dokonująca zakupu biletów do teatru za pośrednictwem Witryny;
 • Teatr - Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania sprzedaży biletów do Teatru za pośrednictwem Witryny, obsługiwanej i zarządzanej przez Operatora Witryny.
 2. Operator Witryny świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Użytkowników Witryny poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie z zachowaniem minimum 2-dniowowego wyprzedzenia, a następnie umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "kliknięcie" opcji "akceptuję" w oknie otwieranym automatycznie w Witrynie.

III. Zakup biletów internetowych

 1. Za pośrednictwem Witryny Użytkownik może dokonać zakupu biletów do Teatru na podane w Witrynie imprezy teatralne - zgodnie ze wskazanymi w Witrynie datami i godzinami konkretnych imprez oraz za cenę wskazaną w Witrynie i podaną w procesie zakupu za pośrednictwem Witryny.
 2. Za pośrednictwem strony internetowej nie ma możliwości zakupu biletów ulgowych. Bilety sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej sprzedawane są jako bilety normalne
 3. Ceny wszystkich spektakli oraz wydarzeń artystycznych wyrażone są w polskich złotych oraz zawierają stosowny podatek VAT. Podana przy każdym zamówieniu cena na bilecie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego
 4. W celu dokonania zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
 5. Za pośrednictwem Witryny Użytkownik może zakupić bilety dostępne w bieżącym repertuarze Teatru oraz w organizowanej przedsprzedaży - informacja o dostępnych biletach znajdować się będzie każdorazowo w Witrynie.
 6. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu biletu/-ów, Użytkownik otrzyma z systemu dokument PDF zawierający bilet internetowy posiadający unikalny kod QR. Dokument ten należy wydrukować albo zapisać na przenośnym urządzeniu elektronicznym w formacie PDF.
 7. Bilet zakupiony online zostanie także przesłany drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu zamówienia, w formacie pliku PDF.
 8. W przypadku drukowania biletu należy go wydrukować czytelnie czarnym tuszem na białym papierze w formacie A4 w orientacji pionowej. Nie należy zmniejszać rozmiaru biletu.
 9. Do zapisania biletu na urządzeniu przenośnym wymagane jest posługiwanie się urządzeniem z obsługą plików PDF minimum w specyfikacji 1.4, wyposażonym w ekran pozwalający na wyświetlanie obrazów o rozmiarze, co najmniej 25 mm na 25 mm.
 10. Wydrukowany lub pobrany bilet internetowy należy okazać kasjerowi przed spektaklem w formie wydruku lub na ekranie własnego przenośnego urządzenia elektronicznego, na którym zapisano PDF z biletem.
 11. Użytkownik, przy dokonywaniu zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, zobowiązany jest podawać prawdziwe dane, jak również nie przesyłać żadnych treści o charakterze bezprawnym.
 12. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 13. Dokonywanie zakupu biletów za pośrednictwem Witryny nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet, który to koszt ponosi Użytkownik, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu, z którego korzysta Użytkownik.
 14. Dokonywanie zakupu biletów za pośrednictwem Witryny wiąże się z poniesieniem przez Użytkownika kosztu zakupu biletów zgodnie z podanym cennikiem.
 15. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem Witryny zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  1. złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line,
  2. uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym on-line (e-przelewem),
  3. otrzymania przez Użytkownika od Operatora Witryny potwierdzenia realizacji transakcji.
 16. Aby dokonać zakupu biletu za pośrednictwem Witryny Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania zamówienia.
 17. Klient może wybrać następujące formy płatności przy zakupie biletów: Płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 18. Płatności za bilety obsługuje Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, przy pomocy portalu internetowego www.transferuj.pl. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 19. Bilety pozostają własnością Operatora Witryny do czasu odnotowania przez Operatora Witryny potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.
 20. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie. W celu umożliwienia przez Teatr zakupu większej liczby biletów, wykraczających ponad 10 szt. konieczny jest kontakt z kasą biletową pod nr tel: 33 857 75 90 lub mailowo - email: teatr.cieszyn@gmail.com.
 21. Sprzedaż biletów w Systemie on–line kończy się 2 godziny przed rozpoczęciem danego spektaklu.
 22. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 23. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej Teatru.

IV. Zasady odbioru biletów internetowych

 1. Po dokonaniu płatności ( po upływie ok. 5 minut, nie później jednak niż po upływie 20 minut od złożenia zamówienia) Użytkownik otrzyma informację w formie strony www zawierającą link do pobrania PDF zawierającego bilet internetowy z unikalnym kodem QR. Kopia biletu wysłana zostanie na adres e-mail użytkownika.
 2. Potwierdzenie zakupu jest drukiem poufnym i nie może być powielane.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu internetowego osobom trzecim.
 4. W przypadku zgłoszenia się do kasjera Teatru kilku osób podających ten sam bilet internetowy, upoważnioną do zajęcia miejsca na widowni Teatru osobą będzie ta, która okazała bilet kasjerowi jako pierwsza.
 5. W sytuacjach spornych dotyczących zakupionych biletów internetowych Teatr zastrzega sobie prawo do wylegitymowania osób posiadających zdublowane bilety.

UWAGA !
Bilet internetowy wymaga wydrukowania lub zapisania go w formie pliku pdf na przenośnym urządzeniu elektronicznym. Bilet ten należy okazać kasjerowi przed spektaklem.


V. Zwrot biletów

 1. W przypadku nieodbycia się imprezy z przyczyn leżących po stronie Operatora Witryny, Operator Witryny będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie należności.
 2. Pieniądze z tytułu zwrotu za bilet zostaną zwrócone w takiej formie, w jakiej Kupujący zapłacił za spektakl. W przypadku przelewów i zwrotów na kartę kredytową, zwrot środków nastąpi w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od zgłoszenia.
 3. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu, Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu płatności wraz z podaniem przyczyny jego nieuwzględnienia.
 4. W przypadku rezygnacji Użytkownika z biletów internetowych – bilety nie podlegają zwrotowi.
 5. Bilety internetowe niewykorzystane, które utraciły ważność, nie podlegają zwrotowi.
 6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: teatr.cieszyn@gmail.com lub w Kasie biletowej Teatru.
 7. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Teatr w terminie 14 dni od daty ich złożenia. Decyzja teatru o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 8. Składający reklamacje o decyzji Teatru zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. W związku z procesem zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik przekazywać będzie Operatorowi Witryny dane osobowe Użytkownika. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody udzielonej przez Użytkowników Witryny jest Operator Witryny. Prośba o zgodę na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych kierowana jest do osób pełnoletnich.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Witryny jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora Witryny tylko po uzyskaniu przez Operatora Witryny zgody Użytkownika Witryny na ich przetwarzanie w określonym celu i na zasadach wskazanych w klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy Witryny, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z zamieszczonymi w Witrynie klauzulami, mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.
 3. Z wyjątkiem przypadków szczegółowo określonych w poszczególnych klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowieniach Regulaminu lub przypadkach określonych przepisami prawa, dane osobowe Użytkowników Witryny przekazane Operatorowi Witryny nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku, gdy Operator Witryny powierzy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Witryny podmiotowi trzeciemu, Użytkownicy Witryny zostaną powiadomieni o takim podmiocie w klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Operator Witryny zapewnia, że dane osobowe przekazane Operatorowi Witryny przez Użytkowników Witryny będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników Witryny.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie Operatora Witryny oraz na stronie internetowej www.bilety.teatr.cieszyn.pl