Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie
Cieszyn Plac Teatralny 1
tel: 33 858 16 52
email: teatr.cieszyn@gmail.com

Kasy biletowe:
tel: 33 857 75 90

Kasa czynna:
9:00 - 13:00
14:00 - 16:00
Bileteo - system rezerwacji i sprzedaży biletów

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie, Plac Teatralny 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 8581652, e-mail: teatr_cieszyn@poczta.onet.pl;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail iod@teatr.cieszyn.pl;
 3. Klient korzystający z usługi rezerwacji lub zakupu biletów on-line ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także możliwość dokonania korekty tych danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zakupu biletu na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Dane osobowe zbierane do przeprocesowania zakupu biletu to:

  Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma informatyczna przetwarzająca dane w naszym imieniu w celu obsługi strony internetowej https://bilety.teatr.cieszyn.pl/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy (zakup biletu), po tym terminie zgodnie z przepisami prawa; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Niektóre prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie rozporządzenia 2016/679 lub przepisów szczególnych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679; Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym (zakup biletu). Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej https://bilety.teatr.cieszyn.pl/.
 6. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).